Przejdź do treści

Stypendium Szkolne 2020/2021

           Wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2020/21 należy składać w terminie do 15 września 2020 r.

  Ze względu na na trwającą pandemie Covid-19 wnioski będzie można złożyć w sali obok wejścia do Urzędu Pracy, Rynek 29 w godzinach od 8 00 do 1500 z zachowaniem następujących zasad ostrożności: zarejestrowaniu się przez osobę składającą wniosek, zakrycie ust i nosa, zdezynfekowanie dłoni przed wejściem i zachowaniu minimum 1,5 metra między interesantem, a pracownikiem. Osoby oczekujące na złożenie wniosku prosimy o zachowanie dystansu 2 metrów

  Pomoc materialna przysługuje:

  1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych –  do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  3. Uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  4. Słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych

  Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

  Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 zł netto.

  Stypendium nie przysługuje uczniom klas zerowych.

  Wnioski o przyznanie stypendium do pobrania w zakładce dokumenty.