Przejdź do treści

Informacja o nauczaniu zdalnym.

  Informacja Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Niedomicach do uczniów, rodziców i nauczycieli w sprawie organizacji nauki zdalnej w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020r. lub do odwołania.

  Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dyrektor informuje:

  1. Od dnia 25 marca 2020r.zajęcia edukacyjne realizujemy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.
  2. Dyrektor we współpracy z nauczycielami ustalił, które z dostępnych rozwiązań, w tym technologicznych, będą dla szkoły najkorzystniejsze, i które docelowo wykorzystają wszyscy nauczyciele.
  3. Od dnia 25 marca 2020r. proces edukacyjny realizujemy w formie nauczania zdalnego z wykorzystaniem:
  • Wirtualnych tablic – Padletów klasowych i nauczycielskich
  • E-dziennika Librus
  • poczty elektronicznej / baza danych Librus
  • Platformy E-Podręczniki, Eduelo
  • Za zgodą Rodziców – lekcji on-line z wykorzystaniem komunikatorów: Discord,  Messenger

  Konsultacji telefonicznych, sms-owych, mailowych

  • Materiałów zalecanych przez MEN oraz zasobów nauczycielskich
  • Kart pracy, ćwiczeń, podręczników

  4. Materiał edukacyjny zapewnia realizację podstawy programowej zgodnie z dotychczasowym planem zajęć.

  5. W sytuacji gdy uczeń współdzieli komputer/ tablet/ smartfon z rodzeństwem lub rodzicami i nie ma wyłącznego dostępu do zdalnie przekazanych treści – rodzice lub starszy uczeń planuje samodzielnie pracę z komputerem/ tabletem/ smartfonem zachowując zasady bhp podczas pracy przed monitorem.

  6. Podstawa programowa jest realizowana zgodnie z opracowanymi rozkładami materiału przy doborze odpowiednich treści.

  7. Nauczyciele na bieżąco w miarę możliwości monitorują postępy poprzez:

  • prace pisemne, projekty, prezentacje multimedialne, filmy, zdjęcia przesłane pocztą elektroniczną
  • rozmowy audio
  • testy online

  Przyjmujemy regułę, że – Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia.

  1. Nauczyciele informują uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych ocenach poprzez dziennik elektroniczny
  2. Nauczyciele określą indywidualnie terminy konsultacji dla uczniów i rodziców, o czym poinformują poprzez e-dziennik.
  3. Dyrektor i nauczyciele utrzymują kontakt z rodzicami, informują na bieżąco o wszystkich istotnych kwestiach.

  W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od dnia 25.03.2020 w naszej placówce prowadzone są zajęcia zdalne. Nasza szkoła prowadzi zajęcia za pomocą platformy DISCORD, która umożliwia nauczycielom stały kontakt z uczniami, wprowadzanie nowego materiału oraz ocenianie. Szczegółowy rozkład zajęć jest dostępny w zakładce dokumenty. Nauczyciele, którzy nie zostali ujęci w harmonogramie zostali zaangażowani do innych prac związanych z umożliwianiem zdalnego prowadzenia zajęć.

  Katarzyna Smolik Dyrektor SP im. Polskich Olimpijczyków w Niedomicach