Przejdź do treści

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy – intendent

  OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY –  INTENDENT

  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Niedomicach  ogłasza nabór na stanowisko pracy intendent w wymiarze pełny etat.

  Nazwa i adres jednostki: Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Niedomicach ul. Szkolna 2, 33-132 Niedomice

  Warunki zatrudnienia: umowa o prace na czas określony z możliwością przedłużenia

  Wymagania niezbędne:

  • Wykształcenie: średnie preferowane ekonomiczne lub gastronomiczne,
  • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
  • Doświadczenie w pracy w placówkach oświatowych.
  • Obywatelstwo polskie,
  • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • Obsługa komputera
  • Umiejętność w zakresie planowania i organizacji swojej pracy,
  • Posiadanie aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.

  Wymagania dodatkowe:

  • Mile widziany kurs indtendenta,
  • Znajomość i umiejętność stosowania na stanowisku pracy podstaw rachunkowości i przepisów dotyczących gospodarki magazynowej,
  • Znajomość zasad żywienia,
  • Znajomość podstawowych przepisów dotyczących zamówień publicznych,
  • Znajomość przepisów i procedur dokumentacji sanitarnej wg zasad HACCP,
  • Odpowiedzialność, sumienność ,zaangażowanie i samodzielność,
  • Dokładność oraz umiejętność pracy w zespole,
  • Wysoka kultura osobista.

  Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisk intendenta:

  • Zaopatrywanie kuchni szkolnej w żywności, środki czystości, niezbędny sprzęt,
  • Opracowanie jadłospisów zgodnie z normami żywieniowymi,
  • Prowadzenie niezbędnej dokumentacji magazynowo-ksiegowej oraz sanitarnej wg zasad HACCP
  • Naliczanie i rozliczanie odpłatności za żywienie zgodnie  z obowiązującymi zasadami
  • Nadzór nad funkcjonowaniem kuchni, dbałość o zachowanie czystości na terenie stołówki szkolnej

  Wymagane dokumenty:

  • list motywacyjny,
  • formularz aplikacyjny (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  • kserokopie świadectw pracy,
  • kserokopia aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych
  • oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska intendenta,
  • oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (złącznik nr 2 do ogłoszenia);
  • oświadczenie kandydata  o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3 do ogłoszenia)

  Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzane przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem” i własnoręcznym podpisem.

  Termin i miejsce składania dokumentów:

  Oferty  wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem adresem zwrotnym, numerem telefonu oraz dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy – intendent” w terminie do dnia 19 sierpnia 2019 r.  do godz. 12.00. w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Niedomicach lub listownie na adres:, Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Niedomicach 33-132 Niedomice, ul. Szkolna 2 (decyduje data wpływu do sekretariatu)

  Oferty zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

  Dodatkowe informacje:

  O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą poinformowani telefoniczne.

  Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty.  

  Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem telefonu 14 645 75 75.

  Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły www.szkolaniedomice.pl oraz na tablicy informacyjnej w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Niedomicach.

  Dokumentacja kandydatów nie zakwalifikowanych będzie do odbioru w sekretariacie Szkoły Podstawowej im Polskich Olimpijczyków w Niedomicach w terminie 3 miesięcy od ogłoszenia wyników naboru. Po tym okresie dokumentacja zostanie zniszczona.

  Załączniki dostępne w dziale dokumentacja.