Przejdź do treści

Stypendium szkolne

           Wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2016/17 należy składać w terminie do 15 września 2016r w Zakładzie Obsługi Szkół i Przedszkoli  w Żabnie, Rynek 29 w godzinach od 730 do 1500.

  Pomoc materialna przysługuje:

  1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych –  do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

  Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 
  Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł netto,.

  Stypendium nie przysługuje uczniom klas zerowych.

  Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć zaświadczenie o dochodach tj.

  1. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
  2. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
  3. oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
  4. zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy).
  5. zaświadczenie lub nakaz płatniczy o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
  6. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów
  7. decyzja lub odcinek renty/emerytury,
  8. zaświadczenie z uczelni dla studiujących członków rodziny,
  9. w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz: a) zasady ogólne – zaświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy, b) ryczałt – zaświadczenie z U.S. o formie opodatkowania, dowód opłacenia składek ZUS, oświadczenie o dochodzie netto miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku z działalności gospodarczej uzyskanym w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku,

  wniosek o stypendium szklone przesłany w załączeniu.

  Wyprawka szkolna 2016/17

  Wnioski o wyprawkę szkolną mogą składać uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i uczęszczający do klasy VI szkoły podstawowej i  III gimnazjum.

  Do wniosku należy dołączyć wyłącznie kserokopię orzeczenia  o potrzebie kształcenia specjalnego ( nie obowiązuje kryterium dochodowe)

  Wnioski należy zbierać do 8 września 2016r, a następnie wypełnioną tabelę (będącą w załączeniu), wraz z listą zakwalifikowanych osób dostarczyć do 9 września br.. na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego w Żabnie. W przypadku braku uczniów zakwalifikowanych do programu proszę o dostarczenie do U.G wyzerowanej tabeli. Tabela przesłana w załączeniu.                                                                                                                                                                                     

  Wniosek

  o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów dla uczniów posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art.71b ust. 3 ustawy

  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  będących uczniami słabowidzącymi, niesłyszącymi, słabosłyszącymi, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

  z niepełnosprawnością ruchową, z tym z afazją, z autyzmem, w tym  z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, rozpoczynających

  w roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasach VI szkoły podstawowej, III gimnazjum oraz szkole ponadgimnazjalnej, tj: zasadnicza szkoła zawodowa, liceum

  ogólnokształcące, technikum.

  I. Dane osobowe rodzica/ pełnoletniego ucznia

  1. Nazwisko i Imię ………………………………………………………………………

  2. PESEL ………………………………………………………………………………..

  3. Adres zamieszkania …………………………………………………………………..

  4. Numer telefonu ……………………………………………………………………….

  II. Dane osobowe ucznia

  1. Nazwisko i Imię ucznia ……………………………………………………………….

  2. PESEL ………………………………………………………………………………..

  3. Imiona rodziców ………………………………………………………………………

  4. Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………

  5. Adres zamieszkania ……………………………………………………………………

  III. Nazwa i adres szkoły do której uczeń uczęszcza ……………………………………. …………………………………………………………………………………………….

  W roku szkolnym …………….. jest uczniem klasy ………………..

  VI. Świadomy odpowiedzialności karnej art. 233 Kodeksu Karnego za podanie nieprawidłowych danych oświadczam, że przedstawione dane, które potwierdzam własnoręcznym podpisem są zgodne ze stanem faktycznym.

  VII. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb programu udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

  …………………………..                                                                    …………………………….

  Miejscowość, data                                                                                                                                         Podpis rodzica lub opiekuna

                                                                                                                                                                                         prawnego ucznia

  * właściwe podkreślić

  ** Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

  o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty