Przejdź do treści

KONKURS „CO LUBIĘ? SPORT LUBIĘ!”

  KONKURS „CO LUBIĘ? SPORT LUBIĘ!”Zadanie konkursowe – kategoria I (klasy I-III):przygotowanie pracy plastycznej w formie kartki z życzeniami dla olimpijczyków
  Drodzy Uczniowie,wyobraźcie sobie, że jesteście sportowcami. Musicie długo ćwiczyć, brać udział w zawodach, starać się, aby Wasze wyniki były jak najlepsze. Pilnie słuchacie swojego trenera, dbacie o odpowiednią dietę i przestrzegacie wielu zasad, aby Wasza gra była uczciwa. W sporcie nie wolno oszukiwać! W międzyczasie dużo marzycie. Marzenia dodają Wam skrzydeł; są jak silnik, który daje rozpęd do kolejnych treningów.A teraz wyobraźcie sobie, że jesteście najlepsi i udaje Wam się wziąć udział w zawodach, gdzie rywalizujecie z innymi świetnymi sportowcami! Ludzie Wam kibicują: machają biało-czerwonymi chorągiewkami, klaszczą, oglądają z wypiekami na twarzach Wasze występy – na trybunach, w internecie bądź przed telewizorami. Czujecie jak doping kibiców sprawia, że skrzydła unoszą Was jeszcze bardziej, jesteście bardzo blisko zwycięstwa!Już za kilka miesięcy sportowcy z Polski wyjadą za granicę, aby reprezentować nasz kraj na wspaniałych zawodach. W lutym przyszłego roku odbędą się m.in. XXIV Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie (Chiny), a miesiąc później – dla zawodników w wieku 14-18 lat – Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy (EYOF) w położonej na północ od Polski Finlandii, w mieście Vuokatti. Sportowcy, których nazywamy olimpijczykami, będą rywalizować z innymi zawodniczkami i zawodnikami w sportach zimowych – czyli takich, które odbywają się na śniegu lub na lodzie. Łyżwiarze, narciarze, saneczkarze, snowboardziści i wielu, wielu innych.Olimpijczycy potrzebują Waszego wsparcia. Wyobraźcie sobie, że jesteście na ich miejscu. Co dodałoby Wam sił i odwagi? Co pomogłoby Wam uwierzyć w siebie i dostarczyć dużo radości? Zapraszamy Was drodzy uczniowie do stworzenia kartki z życzeniami powodzenia dla naszych sportowców. Uruchomcie wyobraźnię, zamieńcie się w artystów i kibiców jednocześnie. Jakie kolory, kształty i słowa zobaczy olimpijczyk, gdy otrzyma kartkę od Was? Młodzi artyści na start!

  KONKURS „CO LUBIĘ? SPORT LUBIĘ!”Zadanie konkursowe – kategoria II (klasy IV-VI) oraz III (klasy VII- VIII):przygotowanie pracy plastycznej „Co czuję, gdy uprawiam sport?” wraz z opisemDrodzy Uczniowie,zapraszamy do wzięcia udziału w artystyczno-sportowej podróży! Niech każdy z Was zada sobie pytanie: co czuję, gdy uprawiam sport? i wyrazi to w formie pracy plastycznej oraz krótkiego tekstu. Może to być opis pracy, którą stworzyliście, słowa znajdującej się tam postaci, komentarz sportowy, wiersz, wyliczanka lub inna forma literacka. Zachęcamy do kreatywnego podejścia do tematu, a nasz list niech posłuży Wam za podpowiedź lub inspirację.Sport i sztuka towarzyszą człowiekowi od bardzo dawna. W starożytnej Grecji, skąd wywodzi się idea igrzysk olimpijskich, zawodnicy rywalizowali ze sobą o laur zwycięstwa. Zmaganiom przyglądali się uważnie rzeźbiarze, poeci, muzycy, a następnie zaczynali tworzyć swoje dzieła. Kto lepiej utrwali piękno ludzkiego ciała, wysiłek, walkę…? Sport i sztuka były jak brat i siostra; był to układ doskonały! Ideałem było osiągnięcie przez człowieka harmonii dzięki ćwiczeniom ciała i umysłu.Jednak igrzyska w Olimpii wraz z nową erą zniknęły z mapy kultury na ponad 15 wieków. Kiedy odrodziły się w 1896 roku ich twórca – Pierre de Coubertin – nie zapomniał o greckiej tradycji! Mawiał: nie ma sportu bez piękna; sport produkuje piękno, ponieważ ożywia atletę, który jest żywą rzeźbą! Podczas każdych igrzysk olimpijskich w latach 1912-1948 organizowano konkursy w dziedzinie: architektury, literatury, kompozycji muzycznej, malarstwa i rzeźby. Artyści, podobnie jak sportowcy, wygrywali medale! Obecnie podczas igrzysk olimpijskich oraz pomiędzy nimi, na całym świecie organizowane są różne projekty kulturalne i artystyczne, które pokazują, że SPORT i SZTUKA są nadal bardzo ze sobą związane.Wierzymy, że Wasza wyobraźnia nie ma granic i możecie wyrazić siebie poprzez ruch oraz twórczość. Zamknijcie oczy, przypomnijcie sobie Wasze lekcje WF w szkole, sportowe gry i zabawy z rówieśnikami albo zawody, w których braliście udział. Jakie uczucia się pojawiają? Czy widzicie kształty i kolory? A może przypomina się Wam konkretne wydarzenie i postacie z nim związane? Szukając inspiracji do wykonania konkursowego zadania możecie także spróbować wyobrazić sobie, co przeżywa olimpijczyk reprezentujący kraj na międzynarodowych zawodach sportowych, gdzie rywalizują najlepsze zawodniczki i najlepsi zawodnicy

  Regulamin Konkursu „Co lubię? Sport lubię!” dla klas I-VIII szkół podstawowych

  I. ORGANIZATOR KONKURSU1. Organizatorem Konkursu „Co lubię? Sport lubię!”, zwanego dalej “Konkursem”, jest Polski Komitet Olimpijski z siedzibą w Warszawie (01-531), ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, wpisany do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057907, NIP: 5260006545, zwany dalej „Organizatorem”.2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Ferrero Polska Commercial sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-952), przy ul. Wiertniczej 126, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000492113, numer rejestrowy BDO: 000010815, NIP: 1080016327, kapitał zakładowy w wysokości 30.005.000 złotych, zwany dalej „Fundatorem” oraz Organizator.3. Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu prowadzi Organizator.
  II. CELE KONKURSU
  1. promowanie aktywności sportowej i artystycznej w środowisku szkolnym,2. edukacja oraz wychowanie poprzez sport i sztukę,3. upowszechnianie wiedzy o związkach sportu i sztuki,4. promowanie idei olimpijskiej i wartości olimpijskich oraz pozytywnych zjawisk towarzyszących uprawianiu sportu,5. wzmocnienie idei kibicowania polskim olimpijczykom,6. wspomaganie wyobraźni twórczej uczniów i ich zdolności manualnych,7. wzmocnienie współpracy pomiędzy Polskim Komitetem Olimpijskim a szkołami w zakresie upowszechniania edukacji olimpijskiej.
  III. ZASADY KONKURSU I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
  1. Konkurs jest konkursem indywidualnym, w trzech kategoriach wiekowych obejmujących: w kategorii I uczniów klas I-III, w kategorii II uczniów klas IV-VI, w kategorii III uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych (dalej „Szkoła” lub „Szkoły”).2. Przystąpienie do Konkursu oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”, przez wszystkich uczestników Konkursu (dalej „Uczestnik” lub „Uczestnicy”) oraz ich opiekunów prawnych (dalej „Opiekun Prawny” lub „Opiekuni Prawni”) i nauczycieli (dalej „Opiekun Projektu” lub „Opiekuni Projektów”).3. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Opiekuna Prawnego Uczestnika, na jego uczestnictwo w Konkursie.4. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.5. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są:a) przesłanie Karty Zgłoszeniowej (załącznik nr 1 do Regulaminu) uczestnictwa w Konkursie wypełnionej i odręcznie podpisanej przez Opiekuna Prawnego, Opiekuna Projektu i dyrektora Szkoły, której uczeń jest Uczestnikiem Konkursu. Prawidłowo wypełniona i podpisana Karta Zgłoszeniowa, w tym zawarte w niej oświadczenia i zgody, powinna być przekazana Organizatorowi odrębnie dla każdego Uczestnika;b) przekazanie Organizatorowi w terminie i na warunkach wskazanych w Regulaminie pracy plastycznej (dalej „Praca”).6. Komisja konkursowa (dalej „Komisja”):a) w skład Komisji powołanej przez Organizatora wejdą przedstawiciele Organizatora i Fundatora,b) Komisja oceniać będzie Prace przygotowane przez Uczestników na podstawie kryteriów, o których mowa w art. IV ust. 7 Regulaminu,c) od decyzji Komisji Konkursowej przysługuje odwołanie na zasadach opisanych w art. VI Regulaminu.7. Sprawy nieuregulowane Regulaminem rozstrzyga przewodniczący Komisji.
  IV. PRZEBIEG KONKURSU
  1. Konkurs dla poszczególnych kategorii konkursowych polega na:a) kategoria I: przygotowanie pracy plastycznej w formie kartki z życzeniami dla olimpijczyków;b) kategorie II i III: przygotowanie pracy plastycznej ilustrującej temat „Co czuję, gdy uprawiam sport” wraz z 3-5 zdaniami opisu (ok. 700 znaków ze spacjami).2. Prace muszą być oryginalne, osobiście wykonane przez Uczestnika.3. Wymogi techniczne dotyczące prac w poszczególnych kategoriach konkursowych:a) kategoria I: praca powinna być wykonana w formacie A4, na 1 stronie, w jednej z wymienionych technik artystycznych: rysunek tuszem, pastele suche, pastele olejne, akwarela, tempera, wyklejanki, kolaż oraz zawierać tekst życzeń dla olimpijczyków. Organizator dopuszcza tekst komputerowy.b) kategorie II i III: praca powinna być wykonana w formacie A4, na 1 stronie, w jednej z wymienionych technik artystycznych: rysunek tuszem, pastele suche, pastele olejne, akwarela, tempera, wyklejanki, kolaż. Tekst opisu może mieć dowolną formę literacką.4. W pracach nie można wykorzystywać prawnie chronionych symboli i znaków takich jak np. symbol olimpijski, flaga olimpijska. Grafiki i zdjęcia wykorzystane w Pracach muszą być użyte z zachowaniem przepisów prawa autorskiego.5. Do Konkursu mogą może zostać zgłoszonych maksymalnie 10 Prac z danej Szkoły w każdej kategorii konkursowej.6. Pracę wraz z wypełnioną i podpisaną Kartą Zgłoszeniową należy przysłać do 22.12.2021 r. drogą pocztową na adres: Polski Komitet Olimpijski, Dział Kultury i Edukacji Olimpijskiej ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs plastyczny Co lubię? Sport lubię!”. Prace przesyłane dodatkowo drogą elektroniczną powinny mieć rozdzielczość 600 dpi, być w formacie JPG lub TIF (sugerowany sposób przesłania to WeTransfer); należy je przesłać do 22.12.2021 r. pod adres mailowy: edu.pkol@pkol.pl z wpisaniem w tytule wiadomości: „Konkurs plastyczny Co lubię? Sport lubię!”. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności związane z doręczeniem Prac po wyżej wskazanym terminie.7. Do dnia 17.01.2022 r. odbędzie się posiedzenie Komisji, która dokona wyboru 15 zwycięskich Prac z każdej kategorii konkursowej.8. O wyborze zwycięskich Prac decydować będą:a) samodzielność,b) pomysłowość i innowacyjność,c) estetyka,d) zgodność z wymogami (patrz: pkt. IV, 1.-4) Konkursu9. Decyzje Komisji dotyczące wyboru zwycięskich Prac są ostateczne.10. Wyniki Konkursu ogłoszone będą w dniu 28.02.2022 r. na stronie internetowej www.olimpijski.pl.
  V. NAGRODY
  1. W ramach Konkursu przewidziano 15 równorzędnych nagród rzeczowych w każdej kategorii konkursowej. Dodatkowo każda Szkoła, do której uczęszcza laureat konkursu otrzyma zestaw edukacyjny „Co lubię? Sport lubię!” (Olimpijskie Plansze Edukacyjne, „Niezbędnik olimpijski”, gra memory).2. Koszty podatków od nagród sfinansowanych przez Fundatora, ponosi Fundator.3. Koszty podatków od nagród sfinansowanych przez Organizatora, ponosi Organizator.4. Organizator oraz Fundator zastrzegają, że nagrody, o których mowa powyżej nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
  VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników, Opiekunów Prawnych i Opiekunów Projektów jako administrator danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w klauzulach informacyjnych będących częścią Karty Zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.
  VII. PRAWA AUTORSKIE I WIZERUNKOWE
  1. Każdy z Uczestników oraz jego Opiekun Prawny oświadczają, że danemu Uczestnikowi przysługują prawa autorskie do Pracy oraz że prawa te nie są ograniczone w żaden sposób, zaś dany Uczestnik jest uprawniony do rozporządzania tymi prawami w zakresie wskazanym w Regulaminie.2. Z chwilą przekazania Organizatorowi Pracy, Uczestnik oraz jego Opiekun Prawny udzielają Organizatorowi i Fundatorowi nieodpłatnie licencji na korzystanie z Pracy przekazanej Organizatorowi w ramach Konkursu na polach eksploatacji wskazanych w ust. 5 poniżej.3. Z chwilą przekazania Organizatorowi Pracy, Uczestnik oraz jego Opiekun Prawny zobowiązują się do niewykonywania w stosunku do Organizatora i Fundatora autorskich praw osobistych odnoszących się do Pracy przesłanej Organizatorowi, w tym zobowiązują się do nieingerowania w sposób wykorzystywania Pracy przez Organizator i Fundatora, którzy będą mogli wykorzystywać Pracę w całości, jak również w części w postaci dowolnych fragmentów.4. Uczestnik, jego Opiekun Prawny i Opiekun Projektu wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora i Fundatora ich wizerunku utrwalonego w związku z Konkursem. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku utrwalonego w związku z Konkursem stanowi część Karty Zgłoszeniowej stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu.5. Zgoda na udzielenie licencji, o której mowa w ust. 2 – ust. 4, odnosi się do wszystkich znanych na dzień przekazania Pracy pól eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062), a w szczególności do:a) utrwalenia i zwielokrotnienie każdą techniką, w szczególności cyfrową i dowolną techniką drukarską lub inną techniką poligraficzną, w tym na przykład druk laserowy, druk cyfrowy, reprograficzną, a także zapisu magnetycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie, na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio lub video, nośnikach papierowych lub podobnych, magnetycznych, optycznych, dyskach, nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci,b) wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy;c) rozpowszechnianie, wprowadzanie do obrotu w sieci Internet (w szczególności przez pocztę elektroniczną, strony WWW i serwery ftp, a także w serwisach internetowych typu www.youtube.com i serwisach społecznościowych typu www.facebook.com, www.instagram.com itp.), Intranet, Extranet i inne sieci komputerowe, w tym sieci komunikacji indywidualnej;d) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie (w tym zwłaszcza w sieci komputerowej Internet oraz sieciach komputerowych, serwisach internetowych typu www.youtube.com, serwisach społecznościowych typu www.facebook.com), oraz nadawanie i reemitowanie (w tym zwłaszcza poprzez sieci kablowe oraz przekaz satelitarny, przekaz strumieniowy, przekaz typu VOD), a także publiczne udostępnienie Pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;e) umieszczenie, rozpowszechnienie i wprowadzenie do obrotu Pracy w newsletterze, biuletynach, innych materiałach Organizatora i Fundatora przeznaczonych do publicznej prezentacji;f) publiczna prezentacja wszelkimi możliwymi technikami i metodami, na każdym rodzaju powierzchni i przestrzeni, bez względu na jej rodzaj i strukturę.6. Jeżeli, w ocenie Organizatora lub Fundatora, wykorzystanie we wskazanych w Regulaminie celach i zakresach Pracy lub wizerunku Uczestnika i Opiekuna Projektu, będzie wymagało jakiejkolwiek ich modyfikacji lub opracowania, Uczestnik, jego Opiekun Prawny i Opiekun Projektu upoważnia Organizatora oraz Fundatora i niniejszym wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora i Fundatora takich modyfikacji lub opracowań według wyłącznego uznania Organizatora oraz Fundatora i bez konieczności informowania Uczestnika, jego Opiekuna Prawnego i Opiekuna Projektu czy uzyskiwania jakichkolwiek odrębnych zgód na dokonywanie takich modyfikacji lub opracowań, oraz na zezwalanie na ich dokonywanie przez podmioty trzecie.
  VIII. WYKONYWANIE PRAW I OBOWIĄZKÓW
  Wszelkie postanowienia Regulaminu przyznające prawa i nakładające obowiązki na Uczestnika będą odpowiednio realizowane w ich imieniu i na ich rzecz przez Opiekunów Projektów oraz Opiekunów Prawnych np. rodziców.
  IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Prace nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi.2. Organizator i Fundator zastrzegają sobie prawo wykorzystania Prac do popularyzacji idei olimpijskiej i idei programu KINDER Joy of moving – radość z ruchu.3. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, a także do przerwania lub zawieszenia Konkursu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator opublikuje na stronie internetowej Organizatora www.olimpijski.pl informację o zmianie Regulaminu, aktualną treść Regulaminu, uzasadnienie dokonanej zmiany oraz termin, od którego zmiana obowiązuje.4. W przypadku zmiany Regulaminu Organizator bez zbędnej zwłoki i indywidualnie poinformuje o niej Opiekunów Projektów, których uczniowie w ramach trwającego Konkursu złożyli już Prace wraz z Kartami Zgłoszeniowymi.5. Organizator nie może zmieniać Regulaminu w sposób skutkujący nierównym traktowaniem poszczególnych Uczestników, którzy zgłosili się do Konkursu, chyba że konieczność jego zmiany wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.6. Załączniki stanowią integralna część Regulaminu.7. Kontakt: osobą odpowiedzialną za realizację Konkursu -koordynatorem jest: Monika Myszkowska, tel. 22 560 37 04, e-mail: mmyszkowska@pkol.pl