Przejdź do treści

Program Szkolnego Koła Wolontariatu

  w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Niedomicach
   w roku szkolnym 2021/2022

  „Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,

  z jakim tej pomocy się udziela.”

  Jan Paweł II

  I  CELE PROGRAMU

  1. Zapoznanie młodzieży ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
  2. Rozbudzanie tolerancji wobec odmienności, chorób, osób w różnej sytuacji życiowej.
  3. Kształtowanie postaw prospołecznych.
  4. Rozwijanie empatii, zrozumienia i wrażliwości.
  5. Inspirowanie do aktywnego spędzania wolnego czasu.
  6. Stwarzanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń.
  7. Zawieranie wartościowych przyjaźni.
  8. Rozwijanie zainteresowań.
  9. Kształtowanie umiejętności pracy w zespole.

  10.Budowanie wizerunku szkoły jako centrum lokalnej aktywności.

  Program działania szkolnego wolontariatu zakłada działanie, którego dużym wyznacznikiem jest nauka Jana Pawła II i nie tylko. Przedstawiony program ukazuje celowość działań edukacyjno – wychowawczych w pracy z dziećmi do osiągnięcia przez nich dojrzałości szkolnej w zakresie emocjonalnym i społecznym. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego

  II    ZEBRANIA CZŁONKÓW SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

  Zebrania odbywają się raz na dwa miesiące, krótkie spotkania informacyjne – raz co dwa tygodnie na pierwszej przerwie obiadowej.

  III  DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

  • Plakaty okazjonalne
  • Gablotka wolontariatu
  • Informacje na stronie internetowej szkoły i Facebooku
  • Sprawozdanie z działalności Koła.

  REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

  I   Struktury ogólne

  1. Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.
  2. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.
  3. Opiekę nad Szkolnym Wolontariatem sprawuje wyznaczony przez Dyrektora nauczyciel, który czuwa nad tym, by działalność Koła Wolontariatu była zgodna ze Statutem Szkoły.
  4. Miejscem działania organizacji Szkolnego Koła Wolontariatu jest siedziba szkoły.

  II Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu

  1. Szkolne Koło Wolontariatu zrzesza młodzież szkoły z klas VII i VIII, w której zostało powołane, nie wykluczając tych, którzy równocześnie należą do innych organizacji, stowarzyszeń.
  2. Członkiem Szkolnego Koła Wolontariatu może być każdy uczeń, który włączył się w jego pracę i wyraża chęć pełnego w nim uczestnictwa, głównie przez wypełnianie obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu.
  3. Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
  4. W działalność Szkolnego Koła Wolontariatu mogą włączać się ( w razie potrzeby) członkowie nie zrzeszeni.

  III  Prawa wolontariusza

  1. Wolontariusz ma prawo zgłaszać własne propozycje, inicjatywy.
  2. Wolontariusz ma prawo podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole, pracy w domu i odpoczynku.
  3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekuna SKW  oraz członków szkolnego wolontariatu.
  4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywanej pracy. Zaświadczenie takie otrzyma wolontariusz, który systematycznie brał udział w spotkaniach i zebraniach Koła oraz aktywnie uczestniczył w pracy wolontariatu.
  5. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu po uprzedzeniu opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu.

  IV  Obowiązki wolontariusza

  1. Wolontariusz ma obowiązek dążyć do urzeczywistnienia w sobie ducha wolontariusza, który niesie pomoc zawsze tam, gdzie sytuacja tego wymaga.
  2. Wolontariusz ma obowiązek wykonywać prace na rzecz Szkolnego Koła Wolontariatu i prace podejmowane przez Koło.
  3. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i zebraniach Szkolnego Koła Wolontariatu.
  4. Wolontariusz, aby otrzymać pisemne zaświadczenie o wykonywanej pracy, zobowiązany jest do uczestnictwa w co najmniej 70% akcji organizowanych przez Szkolne Koło Wolontariatu.
  5. Wolontariusz ma obowiązek troszczyć się o rozwój Koła.
  6. Nieletni członkowie Koła muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców  lub opiekuna prawnego na działanie w Szkolnym Kole Wolontariatu.

  V   Przepisy końcowe

  1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby zrzeszone w Szkolnym Kole Wolontariatu.
  2. Zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej.
  3. Decyzje o rozwiązaniu Szkolnego Koła Wolontariatu podejmuje Dyrektor Szkoły.

  PRAWA I OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA                                                                                             I KOORDYNATORA WOLONTARIATU:

  Prawa wolontariusza:

  1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.

  2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkolei pomocy w domu.

  3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora, opiekuna lub innych pracowników Szkolnego Klubu Wolontariatu.

  4. Wolontariusz nie powinien wykonywać prac objętych polityką etatową, czyli zastępowaćpracownika.

  • Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywanej pracy.
  • Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu 

  związanych z wykonywaną pracą.

  • Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z

  realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.

  5. Członkowie wolontariatu poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o sobie.

  Wolontariusze są nagradzani za swoją pracę.

  Każdy ma prawo przystąpić do Klubu jak i od niego odejść uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekunów Szkolnego Klubu Wolontariusza.

  Obowiązki wolontariusza:

  1. Niepełnoletni członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie.

  2.Wolontariusz ma obowiązek systematycznie uczestniczyć w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach i pracach SKW.

  3.Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.

  4.Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia, ani żadnych świadczeń za swoją pracę.

  5. Członkowie wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów.

  7. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady SKW takie, jak:

  a) zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem;

  b) zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy;

  c) zasada troski o los słabszych;

  d) zasada równości;

  e) zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości, szacunku.

  8. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza.

  Cechy wolontariusza:

  – dużo optymizmu i chęć do działania;

  –motywacja do niesienia pomocy potrzebującym;

  – umiejętność wygospodarowania wolnej chwili;

  – odwaga, empatia i otwartość;

  – odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność;

  – kultura osobista.

  Kodeks etyczny wolontariusza:

  1. Być pewnym – zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

  2.Być przekonanym – nie oferuj swej pomocy, jeśli nie jesteś przekonany o wartości tego, corobisz.

  3. Być lojalnym – zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.

  4. Przestrzegać zasad – nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.

  5. Mówić otwarcie- pytać o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwościi frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającąproblem.

  6.Chętnie uczyć się – rozszerzaj swoją wiedzę.

  7.Stale się rozwijać – staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.

  8.Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą – będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją,wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.

  9.Być osobą na której można polegać – praca jest zobowiązaniem. Wykonaj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

  10.Działać w zespole – znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

  Zadania koordynatora:

  1.Utrzymywanie stałego kontaktu z organizacjami i instytucjami, z którymi współpracuje wolontariat szkolny.

  2.Tworzenie atmosfery zaufania i otwartości.

  3. Dawanie poczucia bezpieczeństwa, które sprzyja dobrej współpracy.

  4.Organizowanie spotkań organizacyjnych, mających na celu zapoznanie młodzieży z planowanymi działaniami oraz przydziałem obowiązków.

  5.Stwarzanie systemu gratyfikacji wolontariuszy zależnej od wkładu pracy.

  6.Przeprowadzanie rozmowy wyjaśniającej powody powstawania zaniedbań w czasie pracy wolontariuszy.

  7. Organizowanie wspólnie z wolontariuszami Dnia Wolontariusza – 5 grudnia.

  8.Przygotowywanie rocznych sprawozdań z pracy wolontariuszy.

  KARTA ETYCZNA WOLONTARIUSZA

  Będę spełniać wszystkie zadania związane z przyjętą rolą.

  Nie będę składać obietnic, których nie jestem w stanie spełnić.

  W przypadku niemożności wywiązania się ze zobowiązań, poinformujemy

   o tym koordynatora pracy wolontariuszy.

  Zachowam dyskrecją w sprawach prywatnych, będę unikać zachowań,

  które mogą być niewłaściwie rozumiane.

  Będę otwarty na nowe pomysły i sposoby działania.

   Wykorzystam szansę poznania i nauczenia się nowych rzeczy od innych osób.

  Nie będę krytykować rzeczy, których nie rozumiem.

  Będę pytać o rzeczy, których nie rozumiem. Będę działać w zespole.

  Będę osobą, na której można polegać. Będę pracować lepiej i z większą satysfakcją,

  wykonując to, czego się ode mnie oczekuje. Będę chętnie uczyć się.

  Wiem, że nauka jest nieodłączną częścią każdej dobrze wykonanej pracy.

  Będę uczestniczyć w obowiązkowych spotkaniach.

  Postaram się być bardzo dobrym wolontariuszem.

  „Wolontariat to przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla każdego człowieka, do pomocy drugiemu – swemu bliźniemu”

   (Jan Paweł II)

  „Wolontariat w każdym przypadku, powinien być szkołą życia, zwłaszcza dla ludzi młodych, przyczyniając się do ich wychowania, w kulturze solidarności i otwartości,

  w gotowości do dania daru z siebie.”

  (Jan Paweł II)