Przejdź do treści

Procedury bezpieczeństwa w bibliotece szkoły podstawowej im. polskich olimpijczyków w niedomicach obowiązujące na czas trwania pandemii covid 19

            ORGANIZACJA PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ:

  1. Nauczyciel bibliotekarz nie ma obowiązku zakładania maseczki jako osłony nosa i ust, jednak może nakładać maseczkę lub przyłbicę podczas wykonywania obowiązków w szczególności przy odbieraniu materiałów bibliotecznych od uczniów.
  2. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2  metry, minimum 1,5 m). Zaleca się, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze), jeśli takie są wyznaczone.
  3. Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia (co godzinę).
  4. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
  5. W widocznym miejscu, np. przed wejściem, umieszczona zostaje informacja o maksymalnej liczbie odwiedzających (1 osoba), mogących jednocześnie przebywać w bibliotece szkolnej. Ograniczenie liczby użytkowników wynosi do 1 osoby, w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.
  6. Godziny otwarcia biblioteki są ograniczone . Harmonogram pracy biblioteki zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły.
  7. Niemożliwy  jest  wolny  dostęp do regałów bibliotecznych dla czytelników.
  8. Zawieszone do odwołania jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu.
  9. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

  ZASADY  ZWROTU MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH DO  BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

  1.  Zwracane książki będą odkładanie na okres 7 dni do pudła lub na wydzielone półki na regale. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny, po tym okresie włączyć do użytkowania.
  2. Uczeń  zwracając zbiory biblioteczne powinien mieć  maskę ochronną  lub inny sposób zasłaniania nosa i ust oraz zachować bezpieczną odległości.
  3. Uczniowie samodzielnie dokonują zwrotu książek. Rodzic nie może przebywać w budynku szkoły. Rodzic może zaczekać na dziecko przy drzwiach wejściowych (chodzi tu szczególnie o uczniów młodszych z klas I – III ). Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy dziecko nie może przyjść do szkoły wówczas to za zgodą dyrektora szkoły rodzic dokonuje zwrotu książki ( rodzica obowiązuje osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk).  Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (korzystają z niego każdorazowo osoby wchodzące i wychodzące). 
  4. W przypadku kiedy domownicy przebywają na kwarantannie uczeń nie zwraca podręczników w pierwotnym terminie. Rodzic/opiekun prawny ustala drogą elektroniczną lub telefonicznie w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem termin zwrotu.
  5. Wydzielone zostaje  miejsce  przechowywania zwróconych książek (pudła lub osobne regały), które będą poddawane kwarantannie.
  6. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych książek. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zwrotu należności lub odkupienia książki, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.
  7. Uczniowie nie przebywają w bibliotece szkolnej. Książki zwracają w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza. Zwracane książki przyjmowane są przez bibliotekarza w rękawiczkach ochronnych.

  ZASADY ZWROTU WYPOŻYCZONYCH PRZEZ UCZNIÓW PODRĘCZNIKÓW

  1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu  podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.
  2. Zwrot podręczników odbywać się będzie od 15.06.20r. Każdy uczeń/rodzic zostanie poinformowany przez wychowawcę w jakim dniu i na którą godzinę uczeń ma przybyć do szkoły, aby uniknąć grupowania się czytelników.
  3. Uczniowie samodzielnie dokonują zwrotu podręczników. Rodzic nie może przebywać w budynku szkoły. Rodzic może zaczekać na dziecko przy drzwiach wejściowych (chodzi tu szczególnie o uczniów młodszych z klas I – III ). Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy dziecko nie może przyjść do szkoły wówczas to za zgodą dyrektora szkoły rodzic dokonuje zwrotu podręczników ( rodzica obowiązuje osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk).  Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (korzystają z niego każdorazowo osoby wchodzące i wychodzące).  .
  4.  Wychowawcy powiadamiają uczniów/rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o  terminach zwrotów podręczników oraz możliwościach ich odkupienia jeżeli zostały zagubione lub zniszczone.  Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do odkupienia tego samego podręcznika przed zwrotem całego kompletu podręczników i przed zakończeniem roku szkolnego.
  5. Podręczniki przynoszone są w całym komplecie do szkoły  we wskazanym przez wychowawcę  dniu i miejscu (sala lekcyjna wskazana przez wychowawcę),  zapakowane w reklamówkach i  opisane na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa. Wychowawca dokonuje kontroli czy każdy podręcznik został zwrócony zgodnie z przydzielonym numerem inwentarzowym i odnotowuje to na liście wypożyczonych podręczników.
  6. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez ucznia lub rodzica wszystkie zgromadzone w pomieszczeniu podręczniki zostają objęte kwarantanną a pomieszczenie zostaje poddane dezynfekcji.
  7. W przypadku kiedy domownicy przebywają na kwarantannie uczeń nie zwraca podręczników w pierwotnym terminie. Rodzic/opiekun prawny ustala drogą elektroniczną lub telefonicznie w porozumieniu z wychowawcą, nauczycielem bibliotekarzem lub dyrektorem szkoły termin i sposób zwrotu.