Przejdź do treści

Innowacja pedagogiczna

  W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole realizowana jest innowacja pedagogiczna pt. „Język angielski oknem na świat – metoda CLIL w edukacji wczesnoszkolnej.” Innowacja realizowana będzie od października do maja w klasie III a szkoły podstawowej, przez wychowawcę klasy p. Barbarę Ciukaj, która jest pomysłodawcą i autorem innowacji.  

  Głównym celem innowacji jest nabycie przez uczniów wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej oraz poszerzenie kompetencji w zakresie posługiwania się językiem obcym, szczególnie kompetencji komunikacyjnej.

  W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole realizowana jest innowacja pedagogiczna pt. „Język angielski oknem na świat – metoda CLIL w edukacji wczesnoszkolnej.” Innowacja realizowana będzie od października do maja w klasie III a szkoły podstawowej, przez wychowawcę klasy p. Barbarę Ciukaj, która jest pomysłodawcą i autorem innowacji.  

  Głównym celem innowacji jest nabycie przez uczniów wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej oraz poszerzenie kompetencji w zakresie posługiwania się językiem obcym, szczególnie kompetencji komunikacyjnej.

  Prowadzenie zajęć metodą CLIL (Content and Language Integrated Learning) obejmuje wprowadzenie elementów języka angielskiego jako narzędzia komunikacji oraz podczas realizacji treści podstawy programowej kształcenia ogólnego dla edukacji wczesnoszkolnej. Materiał językowy skorelowany jest z tematyką zajęć oraz wprowadzany w układzie spiralnym, pozwalającym uczniom na lepsze jego zapamiętywanie i skuteczne utrwalanie. Stopień ekspozycji na język obcy oraz ilość materiału leksykalnego dostosowana będzie do możliwości psychofizycznych uczniów, ich wieku, wiedzy i umiejętności, a największy nacisk kładziony będzie na rozwijanie kompetencji komunikacyjnych.  

  Metoda CLIL (ang. Content and Language Integrated Learning) polega
  na integracji treści międzyprzedmiotowych i językowych, obejmującej wykorzystanie języka obcego jako narzędzia komunikacji i środka do przedstawienia i przyswojenia wiedzy z innych dziedzin. Nauczanie i uczenie się języka obcego nie jest celem samym w sobie, CLIL stanowi podejście metodyczne o znacznie szerszym kontekście, niż samo nauczanie języków obcych, gdyż oprócz zdobywania wiedzy językowej i przedmiotowej podkreślone są w nim również takie aspekty jak rozwijanie świadomości różnic kulturowych, zwiększanie motywacji, poznawanie strategii uczenia się, stymulowanie procesów myślowych takich jak wnioskowanie, rozumowanie, tworzenie pojęć.  Metoda jest rekomendowana przez Komisję Europejską na rzecz promowania nauki języków obcych i różnorodności językowej, skutecznego przygotowania dzieci do życia we współczesnym świecie i Europie, zwiększenia ich motywacji do nauki języka obcego i ułatwiania im w przyszłości mobilności zawodowej.